搂 1聽Postanowienia wst臋pne

 1. Sklep internetowy Piekarniczka, dost臋pny pod聽adresem internetowym piekarniczka.pl, administratorem jest Krzysztof Tuszkiewicz prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod聽firm膮 Torrano Krzysztof Tuszkiewicz, wpisan膮 do聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o聽Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez聽ministra w艂a艣ciwego ds.聽gospodarki, NIP 928 201 82 27, REGON 364372426.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do聽Konsument贸w, jak i聽do聽Przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze聽Sklepu i聽okre艣la zasady korzystania ze聽Sklepu internetowego oraz聽zasady i聽tryb zawierania Um贸w Sprzeda偶y z聽Klientem na聽odleg艂o艣膰 za聽po艣rednictwem Sklepu.

搂 2聽Definicje

 1. Konsument 鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca ze聽Sprzedawc膮 umow臋 w聽ramach Sklepu, kt贸rej聽przedmiot nie聽jest zwi膮zany bezpo艣rednio z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 2. Sprzedawca 鈥 osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod聽firm膮 Torrano Krzysztof Tuszkiewicz, wpisan膮 do聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o聽Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez聽ministra w艂a艣ciwego ds.聽gospodarki, NIP 928-201-82-27, REGON 364372426.
 3. Klient 鈥 ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za聽po艣rednictwem Sklepu.
 4. Przedsi臋biorca 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna i聽jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej聽odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we聽w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra聽korzysta ze聽Sklepu.
 5. Sklep 鈥 sklep internetowy prowadzony przez聽Sprzedawc臋 pod聽adresem internetowym聽piekarniczka.pl
 6. Umowa zawarta na聽odleg艂o艣膰 鈥 umowa zawarta z聽Klientem w聽ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na聽odleg艂o艣膰 (w聽ramach Sklepu), bez聽jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z聽wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na聽odleg艂o艣膰 do聽chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
 7. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za聽pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i聽zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do聽zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze聽Sprzedawc膮.
 9. Konto 鈥 konto klienta w聽Sklepie, s膮 w聽nim gromadzone s膮 dane podane przez聽Klienta oraz聽informacje o聽z艂o偶onych przez聽niego Zam贸wieniach w聽Sklepie.
 10. Formularz rejestracji 鈥 formularz dost臋pny w聽Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.
 11. Formularz zam贸wienia 鈥 interaktywny formularz dost臋pny w聽Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w聽szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do聽Koszyka oraz聽okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w聽tym sposobu dostawy i聽p艂atno艣ci.
 12. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w聽kt贸rym聽widoczne s膮 wybrane przez聽Klienta Produkty do聽zakupu, a聽tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i聽modyfikacji danych Zam贸wienia, w聽szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.
 13. Produkt 鈥 dost臋pna w聽Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮.
 14. Umowa Sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo聽zawarta mi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮 za聽po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez聽Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 鈥 stosowanie do聽cech Produktu 鈥 umow臋 o聽艣wiadczenie us艂ug i聽umow臋 o聽dzie艂o.

搂 3聽Kontakt ze聽Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 68-200 呕ary, ul. Po艂udniowa 17
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@piekarniczka.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 731 658 833
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  44 2490 0005 0000 4000 6967 6483
 5. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze聽Sprzedawc膮 za聽pomoc膮 adres贸w podanych w聽niniejszym paragrafie.

搂 4聽Wymagania techniczne

Do聽korzystania ze聽Sklepu, w聽tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz聽sk艂adania zam贸wie艅 na聽Produkty, niezb臋dne s膮:

 1. urz膮dzenie ko艅cowe z聽dost臋pem do聽sieci Internet i聽przegl膮dark膮 internetow膮 typu Google Chrome, Mozilla Firefox itp.,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies.

搂 5聽Informacje og贸lne

 1. Sprzedawca w聽najszerszym dopuszczalnym przez聽prawo zakresie nie聽ponosi odpowiedzialno艣ci za聽zak艂贸cenia w聽tym przerwy w聽funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z聽infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
 2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie聽wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez聽Klienta na聽Produkty znajduj膮ce si臋 w聽asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo聽po聽za艂o偶eniu Konta zgodnie z聽postanowieniami 搂 6聽Regulaminu albo聽przez聽podanie niezb臋dnych danych osobowych i聽adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez聽zak艂adania Konta, chyba 偶e聽regulamin produktu/promocji stanowi inaczej.
 3. Ceny ka偶dego produktu w聽Sklepie podawane s膮 w聽polskich z艂otych w聽kwocie聽brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).
 4. Na聽ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do聽zap艂aty przez聽Klienta sk艂ada si臋 cena za聽Produkt oraz聽koszt dostawy (w聽tym op艂aty za聽transport, dostarczenie i聽us艂ugi pocztowe), o聽kt贸rej聽Klient jest informowany na聽stronach Sklepu w聽trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w聽tym tak偶e w聽chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
 5. W聽przypadku Umowy obejmuj膮cej prenumerat臋 lub 艣wiadczenie us艂ug na聽czas nieoznaczony ko艅cow膮 (ostateczn膮) cen膮 jest 艂膮czna cena obejmuj膮ca wszystkie p艂atno艣ci za聽okres rozliczeniowy.
 6. Gdy聽charakter przedmiotu Umowy nie聽pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na聽wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o聽sposobie, w聽jaki cena b臋dzie obliczana, a聽tak偶e o聽op艂atach za聽transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz聽o聽innych kosztach, b臋dzie podana w聽Sklepie w聽opisie Produktu.

搂 6聽Zak艂adanie Konta w聽Sklepie

 1. Aby za艂o偶y膰 Konto w聽Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: Imi臋, Nazwisko, Kraj, Adres, Kod pocztowy, Miasto, Telefon oraz聽E-mail.
 2. Za艂o偶enie Konta w聽Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie si臋 na聽Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i聽has艂a ustanowionych w聽Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w聽ka偶dej chwili, bez聽podania przyczyny i聽bez聽ponoszenia z聽tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do聽Sprzedawcy, w聽szczeg贸lno艣ci za聽po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na聽adresy podane w聽搂 3.

搂 7聽Zasady sk艂adania Zam贸wienia

W聽celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:

 1. zalogowa膰 si臋 do聽Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a聽nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪odaj do聽koszyka鈥 (lub r贸wnoznaczny);
 3. zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z聽mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez聽rejestracji;
 4. je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez聽rejestracji 鈥 wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz聽adresu, na聽kt贸ry聽ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu), wpisa膰 dane do聽faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia,
 5. klikn膮膰 przycisk 鈥淜upuj臋 i聽p艂ac臋鈥.
 6. wybra膰 jeden z聽dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i聽w聽zale偶no艣ci od聽sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zam贸wienie w聽okre艣lonym terminie, z聽zastrze偶eniem 搂 8聽pkt 3.

搂 8聽Oferowane metody dostawy oraz聽p艂atno艣ci

 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z聽nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:
 1. Przesy艂ka paczkomatowa,
 2. Przesy艂ka kurierska,
 3. Klient mo偶e skorzysta膰 z聽nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
 1. P艂atno艣膰 przelewem na聽konto Sprzedawcy
 2. P艂atno艣ci elektroniczne
 3. Szczeg贸艂owe informacje na聽temat metod dostawy oraz聽akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 na聽stronach Sklepu.

搂 9聽Wykonanie umowy sprzeda偶y

 1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮 nast臋puje po聽uprzednim z艂o偶eniu przez聽Klienta Zam贸wienia za聽pomoc膮 Formularza zam贸wienia w聽Sklepie internetowym zgodnie z聽搂7聽Regulaminu.
 2. Po聽z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz聽jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do聽realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i聽jego przyj臋cie do聽realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez聽Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na聽podany w聽trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra聽zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o聽otrzymaniu Zam贸wienia i聽o聽jego przyj臋ciu do聽realizacji oraz聽potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z聽chwil膮 otrzymania przez聽Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮.
 3. W聽przypadku wyboru przez聽Klienta:
 4. p艂atno艣ci przelewem albo聽p艂atno艣ci elektronicznych, Klient obowi膮zany jest do聽dokonania p艂atno艣ci w聽terminie 3聽dni kalendarzowych od聽dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y 鈥 w聽przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.
 1. W聽przypadku zam贸wienia Produkt贸w o聽r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.
 2. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do聽Klienta liczy si臋 w聽nast臋puj膮cy spos贸b:
 3. W聽przypadku wyboru przez聽Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 鈥 od聽dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 1. W聽przypadku zam贸wienia Produkt贸w o聽r贸偶nych terminach gotowo艣ci do聽odbioru, terminem gotowo艣ci do聽odbioru jest najd艂u偶szy podany termin.
 2. Dostawa Produktu odbywa si臋 wy艂膮cznie na聽terenie Polski.
 3. Dostawa Produktu do聽Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e聽Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w聽tym op艂aty za聽transport, dostarczenie i聽us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na聽stronach Sklepu internetowego w聽zak艂adce 鈥濳oszty dostawy鈥 oraz聽w聽trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w聽tym tak偶e w聽chwili wyra偶enia przez聽Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

搂 10聽Prawo odst膮pienia od聽umowy

 1. Konsument mo偶e w聽terminie 14聽dni odst膮pi膰 od聽Umowy Sprzeda偶y bez聽podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu okre艣lonego w聽ust. 1聽rozpoczyna si臋 od聽dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez聽niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.
 3. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od聽Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o聽odst膮pieniu od聽Umowy. Do聽zachowania terminu odst膮pienia od聽Umowy wystarczy wys艂anie przez聽Konsumenta o艣wiadczenia przed聽up艂ywem tego terminu.
 4. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za聽pomoc膮 tradycyjnej poczty b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮 poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na聽adres e-mail Sprzedawcy lub przez聽z艂o偶enie o艣wiadczenia na聽stronie internetowej Sprzedawcy 鈥 dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w聽搂 3. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 na聽formularzu, kt贸rego聽wz贸r stanowi za艂膮cznik nr聽1聽do聽niniejszego Regulaminu oraz聽za艂膮cznik do聽ustawy z聽dnia 30聽maja 2014聽roku o聽prawach konsumenta, jednak nie聽jest to聽obowi膮zkowe.
 5. W聽przypadku przes艂ania o艣wiadczenia przez聽Konsumenta drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Konsumentowi na聽podany przez聽Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o聽odst膮pieniu od聽Umowy.
 6. Skutki odst膮pienia od聽Umowy:
 1. W聽przypadku odst膮pienia od聽Umowy zawartej na聽odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za聽niezawart膮.
 2. W聽przypadku odst膮pienia od聽Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14聽dni od聽dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o聽odst膮pieniu od聽Umowy, wszystkie dokonane przez聽niego p艂atno艣ci, w聽tym koszty dostarczenia rzeczy, z聽wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z聽wybranego przez聽Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez聽Sprzedawc臋.
 3. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona na wskazany przez klienta rachunek bankowy, chyba 偶e聽Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na聽inne rozwi膮zanie, kt贸re nie聽b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z聽偶adnymi kosztami.
 4. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze聽zwrotem p艂atno艣ci do聽czasu otrzymania Produktu z聽powrotem lub do聽czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w聽zale偶no艣ci od聽tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 5. Konsument powinien odes艂a膰 Produkt na聽adres Sprzedawcy podany w聽niniejszym Regulaminie niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej ni偶 14聽dni od聽dnia, w聽kt贸rym聽poinformowa艂 Sprzedawc臋 o聽odst膮pieniu od聽Umowy. Termin zostanie zachowany, je艣li Konsument ode艣le Produkt przed聽up艂ywem terminu 14聽dni.
 6. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu, tak偶e koszty zwrotu Produktu, je艣li ze聽wzgl臋du na聽sw贸j charakter Produkt ten nie聽m贸g艂 zosta膰 w聽zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮.
 7. Konsument odpowiada tylko聽za聽zmniejszenie warto艣ci Produktu wynikaj膮ce z聽korzystania z聽niego w聽spos贸b inny ni偶 by艂o to聽konieczne do聽stwierdzenia charakteru, cech i聽funkcjonowania Produktu.
 1. W聽przypadku gdy聽ze聽wzgl臋du na聽charakter Produktu nie聽mo偶e on zosta膰 odes艂any w聽zwyk艂ym trybie poczt膮, informacja o聽tym, a聽tak偶e o聽kosztach zwrotu Produktu, b臋dzie si臋 znajdowa膰 w聽opisie Produktu w聽Sklepie.
 2. Prawo do聽odst膮pienia od聽umowy zawartej na聽odleg艂o艣膰 nie聽przys艂uguje Konsumentowi w聽odniesieniu do聽Umowy:
 1. w聽kt贸rej聽przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w聽kt贸rej聽przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w聽zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej聽po聽otwarciu opakowania nie聽mo偶na zwr贸ci膰 ze聽wzgl臋du na聽ochron臋 zdrowia lub ze聽wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po聽dostarczeniu,
 3. w聽kt贸re przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do聽u偶ycia,
 4. o聽艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w聽pe艂ni us艂ug臋 za聽wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry聽zosta艂 poinformowany przez聽rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e聽po聽spe艂nieniu 艣wiadczenia przez聽Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od聽Umowy,
 5. w聽kt贸rym聽cena lub wynagrodzenie zale偶y od聽waha艅 na聽rynku finansowym, nad聽kt贸rym聽Sprzedawca nie聽sprawuje kontroli, i聽kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed聽up艂ywem terminu do聽odst膮pienia od聽Umowy,
 6. w聽kt贸rej聽przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po聽dostarczeniu, ze聽wzgl臋du na聽sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z聽innymi rzeczami,
 7. w聽kt贸rej聽przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo聽programy komputerowe dostarczane w聽zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po聽dostarczeniu,
 8. o聽dostarczenie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie聽s膮 zapisane na聽no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za聽wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed聽up艂ywem terminu do聽odst膮pienia od聽umowy i聽po聽poinformowaniu go przez聽Sprzedawc臋 o聽utracie prawa odst膮pienia od聽Umowy,

搂 11聽Reklamacja i聽gwarancja

 1. Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od聽wad.
 3. W聽przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u聽Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do聽reklamacji w聽oparciu o聽przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w聽kodeksie cywilnym. Je偶eli Klientem jest Przedsi臋biorca, strony wy艂膮czaj膮 odpowiedzialno艣膰 z聽tytu艂u r臋kojmi.
 4. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na聽podane w聽niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udost臋pnionego przez聽Sprzedawc臋 na聽jednej z聽podstron Sklepu.
 5. Zaleca si臋, aby w聽reklamacji zawrze膰 m.in.聽zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w聽tym dat臋) jej wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, oraz聽偶膮danie Klienta w聽zwi膮zku z聽wad膮 towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do聽偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, a聽je偶eli Klientem jest Konsument 鈥 nie聽p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14聽dni. Je偶eli Klientem jest Konsument, a聽Sprzedawca nie聽ustosunkuje si臋 do聽偶膮dania reklamacyjnego terminie 14聽dni, uwa偶a si臋, 偶e聽偶膮danie Klienta uzna艂 za聽uzasadnione.
 7. Towary odsy艂ane w聽ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na聽adres podany w聽搂 3聽niniejszego Regulaminu.
 8. W聽przypadku, gdy聽na聽Produkt zosta艂a udzielona gwarancja, informacja o聽niej, a聽tak偶e jej tre艣膰, b臋d膮 zawarte przy opisie Produktu w聽Sklepie.

搂 12聽Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅

 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez聽Konsumenta z聽pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅 oraz聽zasady dost臋pu do聽tych procedur dost臋pne s膮 w聽siedzibach oraz聽na聽stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do聽kt贸rych聽zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz聽pod聽nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php聽oraz聽http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z聽pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅:
 1. Konsument uprawniony jest do聽zwr贸cenia si臋 do聽sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o聽kt贸rym聽mowa w聽art. 37聽ustawy z聽dnia 15聽grudnia 2000聽r. o聽Inspekcji Handlowej (Dz.U. z聽2014聽r. poz. 148聽z聽p贸藕n. zm.), z聽wnioskiem o聽rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z聽Umowy zawartej ze聽Sprzedawc膮.
 2. Konsument uprawniony jest do聽zwr贸cenia si臋 do聽wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z聽art. 36聽ustawy z聽dnia 15聽grudnia 2000聽r. o聽Inspekcji Handlowej (Dz.U. z聽2014聽r. poz. 148聽z聽p贸藕n. zm.), z聽wnioskiem o聽wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w聽sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a聽Sprzedawc膮.
 3. Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w聽sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a聽Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z聽bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do聽kt贸rej聽zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in.聽Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).

搂 13聽Dane osobowe w聽Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za聽po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez聽administratora za聽po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w聽celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a聽je偶eli Klient wyrazi na聽to聽zgod臋 鈥 tak偶e w聽celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:
 1. W聽przypadku Klienta, kt贸ry聽korzysta w聽Sklepie internetowym ze聽sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na聽zlecenie Administratora.
 2. W聽przypadku Klienta, kt贸ry聽korzysta w聽Sklepie internetowym ze聽sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w聽Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dost臋pu do聽tre艣ci swoich danych oraz聽ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w聽Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do聽zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

搂 14聽Postanowienia ko艅cowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w聽j臋zyku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do聽dokonywania zmian Regulaminu z聽wa偶nych przyczyn to聽jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i聽dostaw 鈥 w聽zakresie, w聽jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na聽realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O聽ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z聽co najmniej 7聽dniowym wyprzedzeniem.
 3. W聽sprawach nieuregulowanych w聽niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w聽szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o聽艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o聽prawach konsumenta, ustawy o聽ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzysta膰 z聽pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅. W聽tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za聽po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod聽adresem:聽http://ec.europa.eu/consumers/odr/.